ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Iryna Babenko

Ім’я:
Iryna Babenko
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Громадська організація «Жіночий інформаційно-консультативний центр»
 
Президент
 
Сфери професійної компетенції:
Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Президент громадської організації «Жіночий інформаційно-консультативний центр»
 
Теперішня відповідальна посада:
Заступник голови Житомирської державної районної адміністрації з гуманітарних питань (2005-2006 рр.), начальник відділу у справах жінок та сім’ї управління у справах сім’ї та молоді Житомирської обласної державної адміністрації (2000-2001 рр.)
 
Публікації:
Соціально-психологічна реабілітація бездоглядних дітей. Методичний посібник. Бабенко І.Г., Мишківська В.М., Павлик Н.П.-Житомир, Вид. ЖДУ ім.. І.Франко, 2006 р. -200с.
Розвиток громадських ініціатив на Житомирщині, брошура, 2007 р. -56 с.
Від гендерної рівності до гармонійного розвитку держави: про соціальні ролі чоловіка і жінки в українському суспільстві. Гонюкова Л.В., Бабенко І.Г., методичні розробки для тренінгів для держслужбовців, 2007 р.
«Немного теории или гражданские инициативы и их влияние на развитие гражданского общества», статья в Атласе гражданских инициатив в Украине, опыт региональных партнеров программы «Гражданские инициативы в Восточной Европе» 2004-2007 гг., Фонд им. Стефана Батория, - 111 с., с.10-22.
Робочий зошит тренера для проведення навчання дільничних інспекторів міліції у сфері протидії торгівлі людьми. Упорядники: Бабенко І, Мельник Л., Стецька О., Гунько Л. , вид. в рамках проекту Британської Ради за підтримки Програми Возз’єднання Європи Фонду стратегічних програм уряду великої Британії, 2009 р. – 79 с.
 
Сфери політичних інтересів:
гендерна рівність
 

Name:
Iryna Babenko
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
NGO “Women’s informational consultative Centre” NGO
 
Job title:
President
 
Expertise:
Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
President of “Women’s informational consultative Centre” NGO
 
Previous positions of responsibility:
Vice-chairman of the Zhytomyr state district administration on humanitarian questions (2005-2006); A chief of department on the women and families issues of Zhytomyr regional state administration (2000-2001 рр.)
 
Publications:
1. Socialpsychological rehabilitation of the neglected children. Methodical manual. Babenko I.G., Mishkivska v.M., Pavlyk N.P.-Zhitomir, 2006 -200 pages.
2. Development of public initiatives at Zhitomir district, 2007 -56 с.
3. From gender equality to harmonious development of the state: about the social roles of man and woman in Ukrainian society. Gonyukova l.V., Babenko I.G., trainings manual for authorities, 2007
4. A bit of theory or civil initiatives and their influencies on development of civil society». Article in Atlas of civil initiatives in Ukraine «Civil initiatives in Eastern Europe» 2004-2007, Stephen Batoriy Fund, 111 p., p.10-22.
5. A notebook of trainer for leadsyg studies for district militia inspectors in counteraction people trafficking. Managers: Babenko And, Miller L., Stetska of O., Gun\'ko L., project of Britain Council. 2009 – 79 p.
 
Areas of Political Interest:
gender equality