ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Svitlana Bagrich

Ім’я:
Svitlana Bagrich
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Управління у справах сім’ї та молоді Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради, відділ у справах молоді, Харківська обласна молодіжна ГО «Харківський центр волонтерів»
 
головний спеціаліст, Президент НДО
 
Попередні відповідальні посади:
Управління у справах сім’ї та молоді Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради, відділ у справах молоді, головний спеціаліст, Президент Харківської обласної молодіжної громадської організації «Харківський центр волонтерів»
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
лауреат Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.
 
Публікації:
(14 праць, серед яких)
1. Багрич С.П. Соціальна відповідальність як механізм активізації соціального партнерства в соціальній державі // Теорія та практика державного управління. Зб. наук. праць – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. № 3 (18). – С. 302-308.
2. Багрич С.П. Удосконалення системи стратегічного управління діяльністю організації// Державне управління та місцеве самоврядування: Тези V Міжнар.наук.конгресу, 23 лютого 2005 р.- Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 180 с.
3. Багрич С.П. Соціальне партнерство: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Валеологія: сучасний стан, напрями та перспективи розвитку», том IV, 3-5 квітня 2008 року – Харків, 2008., 409
4. Багрич С.П. Організація волонтерського руху в м. Харкові // Кращі практики в молодіжній політиці: Науково-методична збірка / Укладачі О.В. Кулініч, В.В. Нестеренко. – Харків: ППВ «Нове слово», 2008. – С. 70-72. – тези.
5. Багрич С.П. Взаємодія органів влади та громадських організацій – запорука побудови соціального партнерства // Органи влади та молодіжні громадські організації. Інноваційні рішення в молодіжній політиці: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 червня 2007 р.) / Відп. ред. О.В. Кулініч. - Харків: Видавництво ЧПІ «Нове слово», 2007. – С.92-96.
 
Сфери політичних інтересів:
соціальна відповідальність
 

Name:
Svitlana Bagrich
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
Office of Youth and Family Department of Humanitarian Affairs of Kharkiv City Council, Department of Youth Affairs; Kharkov regional youth organization \"Kharkov Center of volunteers\"
 
Job title:
Chief Specialist; President
 
Current positions of responsibility:
Office of Youth and Family Department of Humanitarian Affairs of Kharkiv City Council, Department of Youth Affairs, Chief Specialist; President of the Kharkov regional youth organization \"Kharkov Center of volunteers\"
 
Evidence of leadership and management:
Winner of Award of Verkhovna Rada (Supreme Council)of Ukraine for the contribution to development of parliamentary and local self-government
 
Publications:
14 labours among them-
1. Bagrich S.P. Social responsibility as mechanism of activation of social partnership in the social state // Theory and practice of state administration. Scientific papers – “Magistr”, 2007. № 3 (18). – pp. 302-308.
2. Bagrich S.P. Improvement of the system of strategic organisation management // State administration and local self-government: Theses of V International Scientific Congress, on February, 23, 2005, “Magistr”, 2005. – 180 p.
3. Bagrich S.P. Social partnership: the modern state, directions and prospects of development, is // Materials VI international Scientific conference «Valeology: modern state, directions and prospects of development», volume, IV, April, 3-5, 2008, Kharkiv, 2008., 409
4. Bagrich s.P. Organization of volunteer movement in Kharkiv // the Best practices in youth policy: Scientific methodical collection / Kharkiv: «New word», 2008. – p. 70-72.
5. Bagrich s.P. Co-operation of power organs and public organizations – the way to build of social partnership // Innovative decisions in a youth policy: Materials of international Scientific conference (on June, 26-27 in 2007) / editor O.V. Kulinich, Kharkiv: publishing house «New word», 2007. – p.92-96.
 
Areas of Political Interest:
Social responsibility of Governing bodies