ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Nadia Benyuch

Ім’я:
Nadia Benyuch
 
E-mail:
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Представництво громадської організації Internationaler Bund (Німеччина) в Україні
 
директор представництва.
 
Сфери професійної компетенції:
Управління
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Представництво громадської організації Internationaler Bund (Німеччина) в Україні, директор представництва.
 
Теперішня відповідальна посада:
Керівник відділу реалізації соціальних програм та проектів, керівник відділу міжнародних стосунків Міністерства сім‘ї та молоді України, заступник голови райвиконкому з правових питань охорони дитинства.
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Віце-Президент Всеукраїнської молодіжної організації «Спектр», Президент Українсько-німецько-французьського Альянсу (УНФА), керівник більше 30 середніх і малих міжнародних проектів
 
Публікації:
Посібник для студентів факультету соціальної педагогіки Державного педагогічного університету ім. Драгоманова «Методика роботи з дітьми вулиці» («Children of the Street»)
 
Сфери політичних інтересів:
розбудова громадянського суспільства, розвиток місцевої демократії, ґендерний баланс в урядових та представницьких структурах, підвищення впливу жіночого фактору в житті українського суспільства.
 

Name:
Nadia Benyuch
 
Email:
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
A representative office of public organization Internationaler Bund (Germany) in Ukraine
 
Job title:
Director
 
Expertise:
Management
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
A representative office of public organization Internationaler Bund (Germany) in Ukraine, Director
 
Previous positions of responsibility:
Head of Department on realization of social programs and projects, Head of International Relations Department of the Ministry of Family and Youth of Ukraine, Deputy Head of the district executive committee on legal issues of childhood
 
Evidence of leadership and management:
A vice-president of Allukrainian youth organization «Spectrum», President of Ukraine- German- Franch Alliance (UGFA), Led more than 30 middle and small international projects
 
Publications:
Guide for students of the Faculty of Social Education of the State Pedagogical University named after Drahomanov \"Method of working with street children»
 
Areas of Political Interest:
Development of civil society, development of local democracy, gender balance in governmental and representative structures, increasing of influence of women’s factor in life of Ukrainian society