ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Mariya Dmytriyeva

Ім’я:
Mariya Dmytriyeva
 
E-mail:
 
Сектор зайнятості:
Сфера послуг
 
Міжнародна жіноча організація „Проект Кешер”
 
штатний перекладач
 
Сфери професійної компетенції:
Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
штатний перекладач Міжнародної жіночої організації „Проект Кешер”
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Активний блогер, веду кілька спільнот, серед яких одна з питань фемінізму та ґендерної рівності в Україні і світі (з 2003 року). Зз 1995 до 2002 року вела спільноту SU.FEMINISM у мережі FIDONET
 
Публікації:
• Стаття “Що таке політична коректність або шляхи боротьби із сексизмом” с.52-56 // Матеріали науково-практичної конференції “Інтеграція ґендерних підходів у вирішенні соціальних проблем на місцевому рівні”, Луцьк, 26 вересня 2002 р. – Луцьк, 2002. – 76 с.
• Огляд “Торгівля людьми в Україні та світі” с.49-55, Тези “Державницький та феміністський погляди на проблему торгівлі людьми: сутичка ідеологій” с.59-60 // Збірник матеріалів семінару-тренінгу “Запобігання торгівлі людьми при працевлаштуванні за кордоном”, Луцьк, 31 січня 2003 р. – Луцьк, 2003. – 66 с.
• Тези “Практичні уявлення про ґендерну проблематику на місцевому рівні”, с.73-75. / / Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-7 грудня 2002 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – 222 с.
• Стаття “Ґендерні ролі та їх відображення в мовній картині світу”, с.47-59 // Науковий часопис “Філологічні студії” № 2, Луцьк, 2000, 112 с.
• Стаття “Чи є чесна жінка чесною людиною?” стор.185-192 // “Гендер і культура: зб.ст.”.; під ред. В.Агеєвої та С.Оксамитної, Київ, 2001, 224 с.
• Серія колонок для журналу „Один из нас” (http://maryxmas.livejournal.com/tag/колонка).
• Стаття на Економічній Правді – Горілчана рівноправність http://www.epravda.com.ua/columns/480c582dc3f41/
http://www.livejournal.com/community/feminism_ua/221404.html
http://maryxmas.livejournal.com/1336453.html
 
Сфери політичних інтересів:
Права жінок
 

Name:
Mariya Dmytriyeva
 
Email:
 
Employment Sector:
Services
 
Department:
International Jewish Women’s Organization Project Kesher,
 
Job title:
Staff Translator
 
Expertise:
Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
International Jewish Women’s Organization Project Kesher, Staff Translator
 
Evidence of leadership and management:
Active blogger, I am running several LiveJournal communities, one of them is about the issues of feminism and gender equality in Ukraine and the world (since 2003). In the years 1995- 2002, I was running a community SU.FEMINISM in the network FIDONET. In the years 2003-2006, I organized and was running the seminar in gender linguistics at the Department of Socio-Linguistics, Ukrainian Language Institute, National Academy of Sciences of Ukraine. Currently I am undergoing training within the program of training for trainers in gender education by UNDP Ukraine.
 
Publications:
•Glossary to Ukrainian edition of ‘Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity’ by Judith Butler; Entis, Kyiv -2003.
•article “What is Political Correctness, or Ways of Combating Sexism”, Materials of the Scientific and practical conference “Integration of Gender Approach at Settlement of Social Problems Locally”, Lutsk, September 26, 2002. – Lutsk, 2002.
•review “Trafficking in people in Ukraine and in the world”, Abstract “Governmental and Feminist Approach to Problem of Trafficking in Humans: Clash of Ideologies”/ Collection of materials of the Training seminar “Counteraction to trafficking at employment abroad”, Lutsk, January 31, 2003. – Lutsk, 2003
•article \'Gender Roles and Their Representation in the Linguistic Image of the World\', scientific journal \'Filologichni Studii\' (Philological Studies) N.2, Lutsk 2000.
•article ‘Is an honest woman an honest person?’, ‘Gender and Culture’ collection of articles; edited by V.Ageeva and S.Oksamytna, Kyiv 2001
•series of columns for the magazine „Odyn z nas” (One of Us) (http://maryxmas.livejournal.com/tag/колонка).
http://www.epravda.com.ua/columns/480c582dc3f41/
http://www.livejournal.com/community/feminism_ua/221404.html
http://maryxmas.livejournal.com/1336453.html
 
Areas of Political Interest:
Women’s rights