ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Yulia Gonchar

Ім’я:
Yulia Gonchar
 
Сектор зайнятості:
Сфера послуг
 
Черкаський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури; ЧОО ВАЖ «Славія»
 
Викладач; Координатор медіа-кампанії
 
Сфери професійної компетенції:
Освіта та дослідження
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Викладач Черкаського факультету менеджменту і бізнесу Київського університету культури; Голова ЧОО ВАЖ «Славія»; Координатор медіа-кампанії «За вільну від тютюнового диму Україну»
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Перемогла у конкурсі “Молодіжний лідер Черкащини\" у номінації \"Кращий молодий науковець області» 2008 року.
 
Публікації:
1) Гончар Ю. О. Маскулінність як визначальна характеристика ґендерно ідентичності Шевченка-повістяра / Юлія Гончар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К., 2008. – Вип. 32, Ч. 1. – С. 289–298.
2. Гончар Ю. О. Потенціал гендерної теорії у вивченні творчості Т. Шевченка / Юлія Гончар // Філологічні семінари : теорія літератури у вищій школі : наук. вид. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К., 2008. – Вип. 11. – С. 252–256.
3. Гончар Ю. О. Сучасний стан гендерної інтерпретації творчості Тараса Шевченка / Юлія Гончар // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького.– Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 22–31.
4. Гончар Ю. О. Фемінність як архетипна домінанта у творчості Тараса Шевченка / Юлія Гончар // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького.– Черкаси, 2007. – Вип. 107. – С. 27–33.
5. Гончар Ю. О. Гендерний аналіз художньо-образного світу Шевченка в контексті європейської романтичної традиції / Юлія Гончар // Українська література у контексті світової : теоретичний, методичний і перекладацький аспекти : зб. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2007. – С. 22–25.
6. Гончар Ю. О. Шляхи впровадження гендерних аспектів у навчально-виховний процес (у контексті діючих навчальних програм, підручників, посібників) / Юлія Гончар // Матеріали другого міжнар. конгресу “Українська освіта у світовому часопросторі” / упоряд. О. Б. Ярошинський ; Н.-д. ін-т українознавства. – К., 2007. – Кн. 1. – С. 122–123.
7. Гончар Ю. О. Шляхи впровадження гендерних аспектів у навчально-виховний процес (на матеріалі творчості Т. Шевченка) / Юлія Гончар // Зб. наук. пр. н.-д. ін-ту українознавства : наук. вид. / за заг. ред. П. П. Кононенка ; Міністерство освіти і науки України. – К., 2008. – Т. 21. – С. 154–159.
 
Сфери політичних інтересів:
проєвропейський розвиток держави.
 

Name:
Yulia Gonchar
 
Employment Sector:
Services
 
Department:
Cherkasky Management and Business Faculty of Kiev University of Culture; Rregional NGO «Slaviya»
 
Job title:
Lecturer; Head of NGO
 
Expertise:
Education and Research
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Cherkasky Management and Business Faculty of Kiev University of Culture, Lecturer; Rregional NGO «Slaviya», Head
 
Evidence of leadership and management:
Co-ordinator of media-campaigns «Ukraine free of tobacco smoke». Won a competition “ Youth leader of Cherkasy region\" in nomination \"The Best young researcher of Region» 2008
 
Publications:
1) Gonchar Y. O. Masculinity as a defining characteristic of gender identity of Shevchenko as novelist / Literature. Folklore. Problems of Poetics: Collected Works - K., 2008. - Vol. 32, p. 1. -p. 289-298.
2. Gonchar Y. O. Potential of gender theory in the study of creativity Shevchenko / Philological Seminars: Literature in high school: Science. ed. / Kyiv. Taras Shevchenko National University.- K., 2008. - Vol. 11. - p. 252-256.
3. Gonchar Y. O. Current state of gender interpretation of Shevchenko / / Newsletter of Cherkasky University. Philology / Cherkasky, 2007. - Vol. 118.
4. Gonchar Y. O Feminity as archetype dominant in the works of Taras Shevchenko / / Newsletter of Cherkasky University. Philology / Cherkasy, 2007. - Vol. 107. - p. 27-33.
5. Gonchar Y. O. Gender analysis of art and figurative world of Shevchenko in the context of the European romantic tradition / Ukrainian literature in the context of the world: theoretical, methodological and translation aspects: Collected Works of scientific-and-practical Conference. / Cherkasy National University named by Khmelnitsky. - Cherkasy, 2007. - p. 22-25.
6. Gonchar Y. O. The ways of introducing of gender perspective in the educational process (in the context of existing curricula, textbooks, manuals) / Proceedings of the second Intern. Congress \"Ukrainian education in the world” / compilation O.B. Yaroshynsky; S&S Ukrainian Inst. - Kyiv, 2007. - Book 1. - p. 122-123.
7. Gonchar Y. O. The ways of introducing gender perspective in the educational process (based on creativity of Shevchenko) / Institute of Ukrainian Studies: Science ed. P. Kononenko, Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2008. - T. 21. - p. 154-159.
 
Areas of Political Interest:
Gender equality