ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Hanna Hrystova

Ім’я:
Hanna Hrystova
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Гендерний інформаційно-аналітичний центру «КРОНА»
 
Кандидат юридичних наук, доцент Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, експертка з юридичних питань Гендерного інформаційно-аналітичного центру «КРОНА»
 
Сфери професійної компетенції:
Освіта та дослідження
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Кандидат юридичних наук, доцент Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, експертка з юридичних питань Гендерного інформаційно-аналітичного центру «КРОНА»
 
Теперішня відповідальна посада:
Директорка Міжнародного юридичного центру «Легітим» (2004-2007 рр.) Координаторка юридичних проектів Харківського центру жіночих досліджень (1999 – 2004 рр.)
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Національна відзнака «За видатний вклад молоді в розвиток України», встановлена Кабінетом міністрів України (2007). Щорічна відзнака «Жінка року» в номінації «Лідер НУО» в Харківській області (2006)
 
Публікації:
1. Христова Г.О. Основи гендерно-правового аналізу законодавства України – Харків: Райдер, 2008. – 108 с. (5,5 д.а.)
2. Христова Г., Грабовська О. Дотримання права власності в Україні: проблеми та перспективи. – Львів: ТеРус, 2008. – 85 с. (4,8 д.а.)
3. Судовий захист якнайкращих інтересів дитини та її право на виховання у сім’ї. Рапорт з громадського моніторингу судів /Упорядн. М. Ясеновська, Г. Христова, О. Полянський, Е. Трегубов. – Харків: Колорит, 2007. – 140 с.
4. Христова Г.О., Смірнова О.С. Проблеми законодавчого забезпечення ресоціалізації та соціальної адаптації звільнених осіб в Україні – Харків: НТМТ, 2007. – 120 с. (6 друк. арк.)
5. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: позиція держави та погляд громадянського суспільства (Збірка документів) /Упорядн. О.М. Руднєва, Г.О. Христова; наук. ред. – О.М. Руднєва. – К.: Істина, 2007 . – 240 с. (11, 65 друк. арк.);
6. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (научно- практический комментарий)/ Руднева А.Н., Христова А.А., Уварова Е.А. и др.) / Под науч. ред. А.Н. Рудневой – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2005. – 408 с. (111 стр. (125-201, 315-350) – 6 друк. арк.)
7. Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (науково-практичний коментар) / О.М. Руднєва, Г.О. Христова, О.О. Уварова та ін./ За наук. ред. О.М. Руднєвої . – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005. – 364 с. (113-180, 283-314) – 98 стр. – 5,5 друк. арк.)
8. Модельні справи із застосування Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок / Григор`єва Л.І., Руднєва О.М., Христова Г.О. та ін. / За наук. ред. О.М. Руднєвої. – К.: Істина, 2006. – 184 с. (17-22, 26-31, 38-47, 59-68, 129-135 – 35 стр. – 2,2 друк. арк..) (Збірка підготовлена спільно з Верховним Судом України)
9. Закон України «Про попередження насильства в сім`ї» (Практичний посібник для органів та установ із попередження насильства в сім`ї) / Під ред. О.М. Руднєвої. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2006. – 92 с. (38-78= 40 стр. – 2,5 друк. арк.)
10. Христова Г.О., Уварова О.О. Законодавче забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та національні особливості. – Харків: Райдер, 2006. – 72 с. (4,5 друк. арк..)
11. ДІ. Тестування. Правознавство. / Авторський колектив: Христова Г.О. (кер. авт. кол.), Сербуль О.Ю., Уварова О.О. – К.: Майстер-клас, 2006. – 96 с. (3-69 = 66 стр., 3,5 друк. арк..) 9. Соціальна адаптація осіб, які звільняються після відбування покарання у виді позбавлення волі (правові аспекти). – Методичні рекомендації. / Орлова Н.О., Христова Г.О. – Харків: ХЦЖД, 2005. - 112 стр. (1,5 друк. арк.)
13. Закон України „Про попередження насильства в сім’ї” (Науково-практичний коментар) / За ред. О.М. Руднєвої. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив. 2005. – 160 с. (мої розділи - 3 друк. арк.), а також видання друге, доповнене цього коментарю
14. Выполнение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Украине: позиция государства и взгляд гражданского общества (Сборник документов)/ Составители А.Н. Руднева, А.А. Христовая; наук. ред.А.Н. Руднева. – Харьков: Спайк, 2003. – 240 с.
15. Выполнение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Украине: позиция государства и взгляд гражданского общества (Сборник документов)/Изд-ние перераб. и дополн. - Составители А.Н. Руднева, А.А. Христовая; наук. ред.А.Н. Руднева. – Харьков: Спайк, 2004. – 274 с.

Фахові статті:
1. Христова Г.О. Міжнародні стандарти прав людини як вихідні засади гендерно-правової експертизи законодавства України // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008 – Вип. 99. – С. 30-39 (0,5 д.а.)
2. Христова Г., Панаріна Н. Право на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій в системі гарантій правопорядку // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 2 (49). – С. 43-50. (0,7 друк. арк.);
3. Христова Г.О., Гайдамака І.О. Історія формування та особливості сучасного розуміння нормативно-правового акта // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 43-49. (0,6 друк. арк.);
4. Христова Г. Смірнова О. Межі захисту права на життя з боку держави // Право на життя: європейські стандарти та українські реалії. Збірка статей/ О. Грабовська, М. Ясеновська, Г. Христова та інш. – Харків, 2007. – С. 40-55. (1 друк. арк..)
5. Руднєва О.М., Христова Г.О. Процедура контролю за виконанням державою зобов’язань згідно з Конвенцією про ліквідацією усіх форм дискримінації щодо жінок. - Вісник Верховного Суду України. – 2006. - № 5 (69). – С. 38-43 (0,6 д.а.)
6. Христова Г.О. До питання про зміст принципу остаточності рішень та висновків Конституційного Суду України в світлі конституційно-правової реформи. – Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 4. (0,7 д.а.)
7. Христова Г.О. Прояви нормативності в рішеннях Конституційного Суду України щодо конституційності юридичних актів // Вісник Академії правових наук. – 2004. – № 1(36). – С. 230 - 239.
8. Христова Г.О. Зміст і форма в праві: питання співвідношення і взаємовпливу // Вісник Академії правових наук. – 2002. – № 3(30). – С. 180-188.
9. Христова Г.О. Теоретичні проблеми визначення та класифікації юридичних актів // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України. - 2003. – Вип. 61. – С. 3-8.
10. Христова Г.О., Вовк Д.О. Принцип верховенства права у виборчому процесі та роль Конституційного Суду України в його забезпеченні // Юридический вестник. – 2003. - № 4. – С. 74 – 79.
 

Name:
Hanna Hrystova
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
National Legal Academy of Yaroslav Mudryy, NGO
 
Job title:
PhD, docent of Academy, legal consultant
 
Expertise:
Education and Research
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
National Docent of National Legal Academy of Yaroslav Mudryy, legal consultant of NGO \'Krona\'
 
Previous positions of responsibility:
Director of the International Legal Center \'Legitym\', coordinator of legal projects of women NGO
 
Evidence of leadership and management:
National merit from Ministry, Women of Year (2006) in Kharkiv region
 
Publications:
25 articles on different topics