ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Tetyana Kirillova

Ім’я:
Tetyana Kirillova
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Громадська обласна організація «Громадська ініціатива Луганщини», Правління Комітету мікрорайону «Гагарінець»
 
Голова Правління
 
Сфери професійної компетенції:
Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Громадська обласна організація «Громадська ініціатива Луганщини», Голова Правління (з 2005 року); Комітет мікрорайону «Гагарінець», Голова органу самоорганізації населення (з 2001 р.)
 
Теперішня відповідальна посада:
Створила 6 органів самоорганізації населення у місті Луганськ (кожний має охоплення 6-8 тис. населення); Як лідер громадської організації на місцевому рівні працювала над місцевими нормативно-правовими актами, деякі були прийняті – або на сесії, або розпорядженням міського голови
 
Публікації:
1. «Збірка кращих практик діяльності органів самоорганізації населення» Збірник праць / – Луганськ 2004
2. «Посібник з практичних рекомендацій для органів самоорганізації населення». Збірник праць / – Луганськ 2004
3. „Збірка нестандартних виборчих ситуацій” Збірник матеріалів / – Луганськ 2004
4. “Каталог громадських об’єднань Луганщини» Збірник матеріалів / – Луганськ 2005
5. „Залучення молоді депресивних шахтарських регіонів Луганської області до процесу управління містом” Збірник матеріалів / – Луганськ 2005
6. Довідник \"Як навчитися захищати свої права споживачів житлово-комунальних послуг або деякі правила виживання у власній квартирі\" - Луганськ.: Русь, 2006 р.
7. „Хрестоматія громадського лобіювання - адвокасі ”– Луганськ: Русь, 2007
8. Збірка «Захист прав громадян в системі земельних відносин» – Луганськ.: Русь, 2007
9. Збірка «Земля – громада - влада» / Луганськ: ХРА «Модерн», 2008.
10. Участь жінок-лідерок у вирішені питань територіального розвитку малих міст та селищ Луганської області: Збірка, - Луганськ.: ХРА «Модерн» / – 2008
Кіріллова Т.Ю.
 
Сфери політичних інтересів:
Підтримка проєвропейської політики
 

Name:
Tetyana Kirillova
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
Regional Public Organization \"The public Initiative of Lugansk region”, Community Committee \"Haharinets”
 
Job title:
Chairman of the BSPs
 
Expertise:
Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Regional Public Organization \"The public Initiative of Lugansk region”, Chairman of the Board (since 2005), Community Committee \"Haharinets”, Chairman of the BSPs (since2005)
 
Evidence of leadership and management:
Support and develop local community initiatives Designed 6 Bodies of Self-Government of People (has created 6 BSPs in Lugansk, each of them has 6-8 thousands people)
 
Publications:
1. \"Collection of the best practices of the BSPs\" Proceedings / - Lugansk 2004
2. \"Manual of practical recommendations for the BSPs. Proceedings / - Lugansk 2004
3. \"Collection of non-standard situations on election\" Handbook / - Lugansk 2004
4. The catalog Luhansk associations. Handbook / - Lugansk 2005
5. \"Engaging youth of depressed mining regions of Lugansk region in the management of the city, Handbook / - Lugansk 2005
6. Guide \"How to learn to defend their rights of consumers of utility services, or some rules of survival in your own apartment - Lugansk.: Rus’, 2006
7. \"Reader of public lobbying - Advocacy - Lugansk: Rus’, 2007
8. Collection \"Protecting the rights of citizens in the Land issues\" - Kiev.: Rus’, 2007
9. Collection \"Land - community - government\" / Lugansk: HRA \"Modern\", 2008.
10. Participation of women leaders in the resolving issues of territorial development of small towns and villages in Luhansk region: Collection - Lugansk.: HRA \"Modern\" / - 2008
Kirillova T.Yu.
 
Areas of Political Interest:
Support pro-European policy