ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Oksana Kis

Ім’я:
Oksana Kis
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Львівський Науково-дослідного Центру „Жінка і суспільство” (громадська організація)
 
Голова НДО, наукова співробітниця
 
Сфери професійної компетенції:
Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Голова Львівського Науково-дослідного Центру „Жінка і суспільство” (громадська організація), наукова співробітниця
 
Теперішня відповідальна посада:
наукова співробітниця
 
Публікації:
Монографія
Кісь Оксана. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008.- 272 с.

Вибрані статті та рецензії
1. Особливості та проблеми розвитку жіночої історії в Україні // Жінки в науці та освіті: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали Четвертої міжнародної конференції (Київ, 6-8 листопада 2008).- Київ: ГО „Жінка в науці”, 2008. – С. 29-35
2. Коллизии традиционный женственности в национально-освободительном движении на Западно-Украинских землях в 1940-50-х // Женская и гендерная история Отечества X-XXI вв.: новые проблемы и перспективы» (Тезисы научной конференции, 19-21 июня 2009 г. Петрозаводск, Карелия). – СПб.: Алетейя, 2009. – С. 46-48
3. Проблемы (ре)конструкции истории женщин в Украине: акторы, авторы, нарративы // Гендерное равноправие в России / Ред. М.Муравйова. - Москва: Алетейя. – С. 155-161
4. Рецепція радянської влади і незалежності в усних автобіографіях жінок України // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Вип. 11-12. Спеціальне видання: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях / За ред. В.Кравченка та Г.Грінченко.– Х., 2008. – С. 17-28
5. Бунтівна наука. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології (західний досвід) // Сучасність.- 2008.- № 10 – С. 43-51
6. „Україні гостро бракує фемінізму”. Інтерв’ю для інтернет-видання „Політикантроп”, 10 квітня 2008,
http://politikan.com.ua/new/druk.php?rej=&idm=60855&idr1=1&idr2=0&idr3=0&kv_m2=0&aleng=1.php
7. „Обережно: сексизм!” // Дзеркало Тижня. - № 21(700). – 7 червня 2008. – С. 20
http://www.dt.ua/3000/3050/63147/
8. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади // Україна Модерна. Т. 11. 2006 – С. 7-24
9. Репрезентація етнічної та регіональної ідентичностей в автобіографіях жінок України // Україна Модерна. Т. 11. 2006, с. 85-98
10. Відновлюючи власну пам’ять: проект „Україна ХХ століття у пам’яті жінок” // Україна Модерна. Т. 11. 2006, с. 266-270
11. Жіночі стратегії в українській політиці // Пошуки гендерної паритетності: український контекст / Під. ред. І.Грабовської. – Ніжин: ДС Міланік, 2007. – С. 121-140
12. Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий винахід // „Я” (Інформаційно-освітнє видання). Харків, 2006, № 4(16) – С. 11-16 (повна версія); Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий винахід // „Дзеркало тижня”, 23 квітня 2005, с.27 (скорочена версія) http://www.dt.ua/3000/3050/49836/
13. “Beauty Will Save the World!\" Feminine Strategies in Ukrainian Politics and the Case of Yulia Tymoshenko // Spaces of Identity. Vol. 7.2 (2007) http://www.yorku.ca/soi/_Vol_7_2/_HTML/Kis.html ; а також скорочена версія: “Beauty Will Save the World!\" Feminine Strategies in Ukrainian Politics: the Case of Yulia Tymoshenko (in English), in: Where Europe Is Going: Leadership - Ideas – Values / Ed. by Halina Taborska. Pultusk, 2007, p. 273-297
14. Інструкція до гендерного конструктора // Я. Информационно-просветительское издание. Харьков: Харковская женская организация КРОНА. 2005’ 2(10), с.10-13
15. Choosing without Choice: Predominant Models of Femininity in Contemporary Ukraine (in English); in: Gender Transitions in Russia and Eastern Europe, ed. by Madeleine Hurd, Helen Carlback and Sara Rastback. Stockholm: Gondolin Publishers, 2005, p. 105-136
16. Материнство и детство в украинской традиции: деконструкция мифа // Социальная история. Ежегодник 2003. Женская и гендерная история / Под ред. Н.Л.Пушкаревой. - М.: „Российская политическая энциклопедия”, 2003, с.156-172
17. L’approche de genre dans les recherches en histoire et ethnologie ukrainiennes (франц. мовою) // Ethnologie Francaise , 1’ 2004, р. 291-302
18. Моделі конструювання гендерної ідентичности жінки в сучасній Україні // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. №27 “Фемінність і маскулінність”. – Львів, 2003, с.109-119
19. Архаїчні та християнські чинники формування образу жінки в народному світогляді // Народознавчі Зошити. 2003, Зош. 1-2, с.147-151
20. The Other among Others: Widow, Unwed Mother and Witch in the Ukrainian Peasant Society (англ. мовою) // Women, Spirituality and Yoga. Newsletter 1/2002. Network of East-West, Kronberg. Рр. 7-8
21. Етнічні гендерні стереотипи та джерела їх конструювання // Український жіночий рух: здобутки і проблеми: Зб. наук. праць. Вип. перший. Дрогобич: Коло, 2002, с.26-43
22. Українська сільська молодь у дзеркалі гендерних відмінностей // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. №24 “Покоління і субкультури”. Львів, 2002, с.183-202
23. Гендерные особенности брачного выбора в украинском селе ХІХ – начала ХХ ст. // Женщины в истории: возможность быть увиденными. Вып. 2 / Под.ред. Чикаловой И.Р. Минск: БГПУ, 2002, с.89-110
24. Стереотип фемінінності українців у фольклорних та етнографічних джерелах // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. Вип.5-6. – Івано-Франківськ, 2001, с. 88-97
25. Андроцентричний дискурс в історичних науках // Філософсько-антропологічні студії’2001. Спецвипуск. – К.: Стилос, 2001, с.43-58
26. Соціовікові особливості жіночої творчості в українців // Народознавчі Зошити. 2000, № 4, с.650-654
27. Украинская ведьма (эскиз социального портрета) // Гендерные исследования. 2000, № 5, с.274-285
28. Дефініції фемінізму // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. 2000, №17 “Гендерні студії”, с.14-21
29. Особливості ставлення до вдови в українців у XIX – на початку XX ст. // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. 2000, №17 “Гендерні студії”, с.109-119
30. Рецензія на книгу “Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні” /За ред. Л.Смоляр. – Oдеса, 1999// Україна Модерна. 2000, Ч. 5, с. 503-511
31. Кар’єра жінки-науковця: в облозі гендерних стереотипів // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції). Київ, 1999, с.57-59
32. Оcобливості соціалізації дівчаток в традиційній українській сімї XIX – початку XX ст. // Етнічна історія народів Європи.Традиційна етнічна культура слов’ян: Зб. наук. праць.— Київ: Стилос, 1999, с.49-55
33. Подружні стосунки у традиційній українській сімї (до питання егалітарності) // Етнос. Культура. Нація (Матеріали наукової конференції). Дрогобич, 1999, с.70-77
34. Дівчина-покритка в українському селі кін. XIX — поч. ХХ ст. // Народознавчі Зошити. 1998, № 6, с.684-692
35. Концепція культурного релятивізму та проблема оцінки становища жінки у традиційних суспільствах // Народознавчі зошити. 1997, № 4, с.253-263; скорочений російський переклад: Женщина в традиционной культуре: к вопросу культурного релятивизма //The Task of Ethnology/Cultural Anthropology in Unifying Europe. Poznan, 1999, с.161-165;
 

Name:
Oksana Kis
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
Lviv Research Center “Woman and Society” (NGO)
 
Job title:
Head of NGO
 
Expertise:
Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Lviv Research Center “Woman and Society” (NGO), Head
 
Previous positions of responsibility:
scientific worker
 
Publications:
Publications (over 30)
Monograph
Oksana Kis. Woman in traditional Ukrainian culture (second half of XIX - beginning of XX century.). - Lviv: Institute of ethnology National Academy of Sciences of Ukraine, 2008. - 272 pp.
Selected articles and reviews
1. Features and problems of women\'s history in Ukraine / / Women in Science and Education: past, present, future. Proceedings of the Fourth International Conference (Kyiv, 6-8 November 2008).- Kyiv: NGO \"Women in Science”, 2008. - S. 29-35
2. Rebel science. Feminist paradigm in the cultural and social anthropology (Western Experience) / / Today. - 2008. - № 10 - pp. 43-51
3. \"Ukraine has acute lack of feminism”. Interviews for the online edition Politykantrop, April 10, 2008
http://politikan.com.ua/new/druk.php?rej=&idm=60855&idr1=1&idr2=0&idr3=0&kv_m2=0&aleng=1.php
4. \"Caution: Sexism!\" // Dzerkalo tyzhnia (Mirror of the Week). - № 21 (700). - June 7, 2008. - pp.. 20
http://www.dt.ua/3000/3050/63147/
5. Women\'s strategies in Ukrainian politics / gender parity Searches: Ukrainian context / edited by I. Grabowski. - Nizhin: DS Milanik, 2007. - pp.. 121-140
6. Who is protected by Bereginja or matriarchy as a male invention // \"I\" (information, education edition). Kharkiv, 2006, № 4 (16) - S. 11-16 (full version), Who protects Bereginja or matriarchy as a male invention / / Mirror Weekly, April 23, 2005, pp..27 (short version) http:/ / www.dt.ua/3000/3050/49836/
7. \"Beauty Will Save the World!\" Feminine Strategies in Ukrainian Politics and the Case of Yulia Tymoshenko / / Spaces of Identity. Vol. 7.2 (2007) http://www.yorku.ca/soi/_Vol_7_2/_HTML/Kis.html , and the abridged version: \"Beauty Will Save the World!\" Feminine Strategies in Ukrainian Politics: the Case of Yulia Tymoshenko (in English), in: Where Europe Is Going: Leadership - Ideas - Values / Ed. by Halina Taborska. Pultusk, 2007, pp.. 273-297
8. Choosing without Choice: Predominant Models of Femininity in Contemporary Ukraine (in English); in: Gender Transitions in Russia and Eastern Europe, ed. by Madeleine Hurd, Helen Carlback and Sara Rastback. Stockholm: Gondolin Publishers, 2005, pp.. 105-136
9. L\'approche de genre dans les recherches en histoire et ethnologie ukrainiennes (Franch language) / / Ethnologie Francaise, 1 \'2004, pp.. 291-302
10. Model construction of gender identity of women in contemporary Ukraine / / Independent Cultural Magazine \"Ji\". Number 27, Feminnist and masculinity. - Lviv, 2003, pp..109-119
11. The Other among Others: Widow, Unwed Mother and Witch in the Ukrainian Peasant Society (English.) / / Women, Spirituality and Yoga. Newsletter 1 / 2002. Network of East-West, Kronberg. pp.7.8
12. Ethnic stereotypes and the sources of their design / Ukrainian women\'s movement: Achievements and challenges: Coll. Science. papers. Vol. first. Drogobych: Krug, 2002, p.26-43
13. Ukrainian rural youth in the mirror of gender differences / Independent Cultural Magazine \"Ji\". Number 24 \"Generations and subcultures”. Lviv, 2002, pp..183-202
14. Stereotype femininity in Ukrainian folklore and ethnographic sources / Scientific notes of Ivano-Frankivsk Regional Museum. Vyp.5-6. - Ivano-Frankivsk, 2001, pp. 88-97
15. Definitions of feminism / Independent Cultural Magazine \"Ji\". 2000, № 17, \"Gender Studies\", pp.14-21
16. Career of women scientists: the siege of gender stereotypes / Women in Science and Education: Past, Present, Future (Proceedings of the International scientific conference). Kyiv, 1999, pp. 57-59
17. The Task of Ethnology / Cultural Anthropology in Unifying Europe. Poznan, 1999, pp.161-165