ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Iryna Kiyanka

Ім’я:
Iryna Kiyanka
 
E-mail:
 
Сектор зайнятості:
Сфера послуг
 
кафедра політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 
доцент
 
Сфери професійної компетенції:
Освіта та дослідження
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
доцент кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 
Теперішня відповідальна посада:
Заступник директора бізнес-школи з питань розвитку програм Львівського інституту менеджменту2002-2006 рр
 
Публікації:
1. Кіянка І. Б. Групи – тиску: місія і перспективи розвитку в українському суспільстві. /Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2008. Вип.23. с.20-24
2. Кіянка І. Б., Присяжнюк Ю. І. Проблема трудової міграції як гаранта стабільного розвитку в українському суспільстві. /Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2007. Вип.. 18. С.114-118.
3. Кіянка І. Б., Поліщук В. М. Ідеї консенсусу і компромісу в процесі реалізації політчиних рішень./ Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2007. Вип. 17. С.80-88.
4. Кіянка І. Б. Політичний консенсус як засіб вирішення політичних криз //Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції “Регіональний вимір політичного процесу в Україні ” 26 травня 2007 року. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка. – С.77-85
5. Кіянка І. Б. Проблема політичної стабільності в політичному управлінні // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції “Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році” 10 листопада 2007 року. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка. – С.104-110
6. Кіянка І. Б. Політична культура молоді в контексті демократизації українського суспільства після “Помаранчевої революції”// Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Стан і перспективи розвитку духовної культури особистості в умовах розгортання глобалізаційних процесів”. 15- 16 листопада 2007 року. – С.119-123.
7. Кіянка І. Б. Середній клас у контексті сталого розвитку українського суспільства. /Профспілки України. – 2007. №7-8. – С.34-37.
8. Кіянка І. Б. Політична свідомість української молоді в контексті демократизації суспільства після “Помаранчевої революції”/ Збірник наукових праць “Ефективність державного управління”. – Львів. – 2007 Випуск 13. С. 106-112.
9. Кіянка І. Б. Конфлікти у перехідних суспільствах у політичному дискурсі країн Центрально-Східної Європи. //Матеріали міжнародної наукової конференції “Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій”. – Суми. 20-21 лютого 2008. С.165-167.
10. Кіянка І. Б. Проблема громадянської культури в контексті трансформаційних процесів українського суспільства.// Матеріали міжнародної наукової конференції “Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення. – Суми. 10-12 травня 2007. С. 27-30.
11. Кіянка І. Б. Європейський вектор впливу на політичну стабільність в Україні після “Помаранчевої революції” //Матеріали наукової конференції “Євроатлантичний вибір України: погляд молоді”. – ЛОДА. Львів, 30 жовтня 2007 р., С. 16-21.
 

Name:
Iryna Kiyanka
 
Email:
 
Employment Sector:
Services
 
Department:
Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration of Ukraine
 
Job title:
Assistant Professor of political sciencies and philosophy
 
Expertise:
Education and Research
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration of Ukraine, Assistant Professor of political sciencies and philosophy
 
Previous positions of responsibility:
Previous positions of responsibility; Business School of Lviv Institute of Management, Deputy Director of Programs Development of 2002-2006
 
Publications:
1. Kiyanka I.B. Group of pressure: the mission and prospects of Ukrainian society development. / Bulletin of Lviv University. Series of international relations. 2008. Issue 23. pp.20-24
2. Kiyanka I.B. Prysiazhnyuk Y. The problem of labor migration as a guarantor of sustainable development in the Ukrainian society. / Bulletin of Lviv University. Series of international relations. 2007. Vol .. 18. pp.114-118.
3. Kiyanka I.B. Polishchuk V.M. Ideas of consensus and compromise in the process of making political decision. / Bulletin of Lviv University. Series of international relations. 2007. Vol. 17. pp.80-88.
4. Kiyanka I.B. Political consensus as a means for resolving political crises / / Materials of interregional scientific and practical conference \"Regional dimension of the political process in Ukraine” May 26, 2007. - Lviv: Lviv National University - pp.77-85
5. Kiyanka I.B. Problem of political stability in the political management / / Materials of interregional scientific and practical conference \"Regional dimension of the political process in Ukraine in 2007,\" November 10, 2007. - Lviv: Lviv National University CPD. Franko. - pp.104-110
6. Kiyanka I.B. Political Culture of Youth in the context of democratization of Ukrainian society after the \"Orange Revolution\" / / Proceedings of III All-Ukrainian scientific conference \"State and prospects of development of spiritual culture of the individual in a deployment of globalization processes”. 15 - November 16, 2007. - pp.119-123.
7. Kiyanka I.B. middle class in the context of sustainable development of Ukrainian society. / Trade Unions of Ukraine. - 2007. № 7-8. - pp.34-37.
8. Kiyanka I.B. Political consciousness of the Ukrainian youth in the context of democratization of society after the \"Orange Revolution\" / Collected Works \"Efficiency of public administration”. - Lviv. - 2007 Issue 13. pp.106-112.
9. Kiyanka I.B. Conflict in transitional societies in the political discourse of the Central-Eastern Europe. / / International scientific conference \"Innovative community development under cross-cultural interactions”. - Sumy. 20-21 February 2008. pp.165-167.
10. Kiyanka I.B. Problem of civic culture in the context of the transformation processes in Ukrainian society. / / International scientific conference \"Management of the conditions of the transformation of innovation: challenges, reforms, achievements”. - Sumy. 10-12 May 2007. pp.27-30.
11. Kiyanka I.B. European vector of influence on political stability in Ukraine after the Orange Revolution / / Materials of scientific conference \"Ukraine\'s Euro-Atlantic choice: a view of young people”. - LODA. Lviv, October 30, 2007, pp.16-21.