ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Olena Orlenko

Ім’я:
Olena Orlenko
 
E-mail:
 
Сектор зайнятості:
Сфера послуг
 
Міжнародний університет бізнесу та права, м. Херсон
 
Старший викладач кафедри «Міжнародні економічні відноcини\"
 
Сфери професійної компетенції:
Освіта та дослідження
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Старший викладач кафедри «Міжнародні економічні відносини» Міжнародний університет бізнесу та права, м. Херсон
 
Теперішня відповідальна посада:
Виконавчий директор ЧП «Консалтинг»
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Працювала тренером, консультантом, ментором
 
Публікації:
1. Особливості розвитку ринку споживчих товарів України в умовах інфляційних процесів. Науково-виробничий журнал Бізнес-Навігатор. – 2008. – № 13. – с. 27-34
2. Соціально-економічне становище населення: зарубіжний досвід та проблеми для України. Науково-виробничий журнал Бізнес-Навігатор. – 2008. – № 14. – с. 105-112
3. Основні причини глобальної продовольчої кризи та її наслідки для споживчого ринку України. Науково-виробничий журнал Бізнес-Навігатор. – 2008. – № 15
4. Формування конкурентного середовища аграрного сектора України в умовах євро інтеграції. Сучасні проблеми розвитку національної економік і шляхи їх розв’язання: Колективна наукова монографія/ За наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмоленка. – К.: Національна академія управляння, 2008.- 452 с.
5. Проблеми та перспективи розвитку споживчого ринку України. Науково-теоретичний журнал Наука й економіка. Хмельницького економічного університету – 2009. – № 1. – с. 73-78
6. Особливості формування ринку аграрної продукції органічного походження на ринку споживчих товарів. Науково-виробничий журнал Бізнес-Навігатор. – 2009. – № 16
7. Інфляційні чинники розвитку ринку споживчих товарів України. Вісник КНТЕУ № 3 26.06.09
 
Сфери політичних інтересів:
покращення життя суспільства
 

Name:
Olena Orlenko
 
Email:
 
Employment Sector:
Services
 
Department:
International University of Business and Law
 
Job title:
Senior lecturer
 
Expertise:
Education and Research
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
International University of Business and Law, International Economic Relations Department, Senior lecturer
 
Previous positions of responsibility:
Private firm \"Consulting\" Executive director
 
Evidence of leadership and management:
Work as business trainer, consultant, mentor
 
Publications:
1.Peculiarities of the development of the consumer goods market in Ukraine under the conditions of inflation. Scientific-production journal Business Navigator . – 2008. – № 13. – p. 27-34
2.Social-economic situation of the population: foreign experience and problems for Ukraine. Scientific-production journal Business Navigator . – 2008. – № 14. – p. 105-112
3.Main reasons for global food crisis and its results for the consumer market of Ukraine. Scientific-production journal Business Navigator . – 2008. – № 15
4.Formation of competitive environment of the agrarian sector of Ukraine in the context of Euro-integration. Modern problems of development of national economies and the ways of their deciding: collective scientific monograph / editor in chief Ph.D Ermolenco M.M. – К.: National Academy of management , 2008.- 452 p.
5. Problems and perspectives of the development of the consumer market of Ukraine. Scientific-theoretical journal Science and economics of Khmelnytsky economic University – 2009. – № 1. – p. 73-78
6.Peculiarities of forming of the market of agrarian production of organic origin on the market of Ukraine. Scientific-production journal Business Navigator . – 2009. – № 16
7. Inflation factors of development of the consumer goods market of Ukraine.Visnyk KNTEY № 3 26.06.09
 
Areas of Political Interest:
Affiliation