ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Marina Troitskaya

Ім’я:
Marina Troitskaya
 
E-mail:
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація, Сфера послуг
 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумський міський громадсько–молодіжного об\'єднання «Міський Кризовий Центр»
 
заступник завідуючої кафедри психології, Керівник тренінгових програм
 
Сфери професійної компетенції:
Освіта та дослідження, Здоров’я та безпека, Управління, Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
заступник завідуючої кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Керівник тренінгових програм Сумського міського громадсько – молодіжного ¬об\'єднання «Міський Кризовий Центр»
 
Теперішня відповідальна посада:
Керівник міської психологічної служби управління освіти Сумської міської ради
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
організація роботи практичних психологів, соціальних педагогів, досвід роботи у виборчих процесах;
 
Публікації:
фахові методичні рекомендації та програми; статті у фахових виданнях з питань виховання та розвитку дітей, розвитку сімейних стосунків, профілактики конфліктів та насилля у шкільному середовищі; по запобіганню насильства в сім\'ї, з питань ґендерної політики – публікації в місцевих та обласних -ЗМІ; видані брошури та методичні матеріали, в т.ч. для жінок, що зазнали насильства, посібники для працівників УМВС – які будуть поширені на території України за партнерської підтримки Державного науково - дослідного інституту МВС України, м. Київ
 
Сфери політичних інтересів:
права жінок та дітей; соціальна політика, гендерна рівність
 

Name:
Marina Troitskaya
 
Email:
 
Employment Sector:
Non-profit, Services
 
Department:
Department of Psychology of the Sumy Regional Institute of postgraduate education, Sumy City public and youth association \"City Crisis Center
 
Job title:
Deputy Head, Director of training programs
 
Expertise:
Education and Research, Health and Safety, Management, Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Department of Psychology of the Sumy Regional Institute of postgraduate education, Deputy Head; Sumy City public and youth association \"City Crisis Center\", Director of training programs
 
Previous positions of responsibility:
City Psychological Service of Education Department of Sumy city council, Head of the Service
 
Evidence of leadership and management:
Organization activities of practical psychologists and social teachers, experience in electoral processes
 
Publications:
Professional manuals and programs; articles in professional journals on education and child development, development of family relationships, articles on prevention of conflicts and violence in the school environment; articles on prevention of domestic violence in gender politics - the publication in local and regional media; published brochures and training materials, including for women who experienced violence and materials for employees of law enforcement
 
Areas of Political Interest:
The rights of women and children, social policy, gender equality