ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Olga Usachova

Ім’я:
Olga Usachova
 
Сектор зайнятості:
Сфера послуг
 
Управління правового забезпечення Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
 
головний спеціаліст
 
Сфери професійної компетенції:
Політика, Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
головний спеціаліст головний спеціаліст Управління правового забезпечення Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
 
Теперішня відповідальна посада:
стажер відділу попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми департаменту сімейної та ґендерної політики Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, голова Студентського наукового товариства економіко-правового факультету Донецького національного університету
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
Голова Клубу жіночого лідерства, створеного за підтримки Програми сприяння парламенту в Україні
 
Публікації:
-Усачева О.В. Проблемы реализации и защиты права на оплату труда работника во время осуществления на предприятии процедуры банкротства // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «П’яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 року). – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006.- С. 117-119.
- Усачева О.В. Взаимосвязь гражданского общества и правового государства // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави. Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції правників-початківців, присвяченої пам’яті видатних учених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копейчикова. Одеса, 10 – 11 листопада 2006 року/ Відпов. ред. Ю. М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2006. – С. 26 – 28.
- Амеличева Л.П., Усачева О.В. Контракт как особая форма трудового договора: перспективы развития // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Запорізькі правові читання», м. Запоріжжя, 18 – 19 травня 2006 р. / За заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2006. – С. 452 – 453.
- Усачева О.В. Права покупателя-стороны в договоре розничной купли-продажи // Збірник тез наукових робіт учасників II Всеукраїнської цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів / Упорядн.: Чанишева А.Р., Мкртичян А.А. та ін. – Одеса: Фенікс, 2007. – С. 225-226.
 
Сфери політичних інтересів:
розбудова правової держави - України
 

Name:
Olga Usachova
 
Employment Sector:
Services
 
Department:
Office of the Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sports
 
Job title:
Chief specialist
 
Expertise:
Politics, Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Office of the Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sports, Chief specialist
 
Previous positions of responsibility:
Prevention of domestic violence and anti-trafficking department of family and gender policy of the Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sports, Intern; Student Scientific Society of Economics and Law Faculty of Donetsk National University, Chairman
 
Evidence of leadership and management:
Leader of “Women\'s leadership Club”, created with the support of Parliamentary Development Project for Ukraine
 
Publications:
•Problems of realization and protection rights to pay for worker in bankruptcy procedure //
•Interaction beetween civil society and lawful state)
•Contract as a special form of employment contracts: perspective of development
•Customer rights in buying and selling retail contract.
 
Areas of Political Interest:
Building Ukraine as the rule of law state