ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Svitlana Zadorozhna

Ім’я:
Svitlana Zadorozhna
 
Сектор зайнятості:
Сфера послуг
 
Чернігівський державний технологічний університет
 
доцент кафедри менеджменту, к.е.н.
 
Сфери професійної компетенції:
Освіта та дослідження, Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Чернігівський державний технологічний університет, доцент кафедри менеджменту, к.е.н.
 
Теперішня відповідальна посада:
ст. викладач
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
.Голова асоціації жінок науковців при Чернігівській обласній організації “Спілка жінок України” (біля 30 жінок –науковців з різних ВУЗів області та організацій). Член Президії Чернігівської організації “Спілка жінок України” Мала свою соціологічну групу “Центр” із 30 осіб, підготовка і проведення 5 науково-практичних конференцій з гендерних питань в Чернігівській області,
 
Публікації:
біля 20 публікацій та 15 тез доповідей на наукових конференціях.
1. Задорожна С. М. , Котельников Д. І. Роль і місце жінок в соціально-політичному житті України// Матеріали науково-практичної конференції „Розвиток науки і освіти в навчальних закладах України на сучасному етапі, 1999 р.
2. Задорожна С. М. Аналіз стану на жіночому ринку праці в Чернігівському регіоні// Матеріали науково-практичної конференції „Жінки Чернігівщини: історія і сучасність – І читання”, 1998 р.
3. Задорожна С. М. Вплив демографічних чинників на стан ринку праці в Чернігівській області// Матеріали науково-практичної конференції „Жінки Чернігівщини: історія і сучасність - ІІ читання”, 1999 р.
4. Задорожна С. М., Оліфіренко Л.Д. Проблеми реформування наукового середовища як потенціалу розвитку суспільства// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Жінки в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”, Київ, 1999 р.
5. Задорожна С. М., Оліфіренко Л.Д. Забезпечення регіонального розвитку шляхом підвищення якості трудового потенціалу// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління”, Харків, 2000 р.
6. Задорожна С.М. Гендерні проблеми в Чернігівській області// Матеріали обласної науково-практичної конференції „Проблеми гендерної рівності в Чернігівській області та шляхи їх вирішення, 2005 р.
7. Задорожна С.М. Формування ціннісних установок та гендерних стереотипів у суспільстві// Матеріали обласної науково-практичної конференції „Безпека життєдіяльності чоловіків і жінок: тендерний аспект”, Чернігів, 2007 р.
8. Задорожна С.М. Соціально-трудові відносини: гендерний аспект// Обласна науково-практична конференція „Захист прав працюючих: реалії та перспективи” в рамках проекту „Трудові відносини, соціальні можливості” за програмою МАТРА КАП Королівства Нідерланди в Україні, Чернігів, 2007 р.
9. Задорожна С.М. Запровадження моделі робочих місць в систему кадрового менеджменту підприємств// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки підприємства». – Т.2. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2003. – с.68-70
10. Оліфіренко Л.Д., Задорожна С.М. Державна складова стратегії інноваційного розвитку продуктивних сил України // Тези доповіді Ювілейної міжнар. наукової конф. «Розвиток продуктивних сил України: від Вернадського В.І. до сьогодення». – Київ: НАН України. Відділення економіки. РВПС України. Част.І – 2009. – С.181-182.
11. Бутко М.П., Задорожна С.М. Актуальність визначення пропорцій кількісної та якісної складових людського потенціалу в системі оцінки його відтворення// Формування ринкової економіки: Зб.наук.праць: В 2 т. – Спецвипуск. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Сучасні технології управління людськими ресурсами. – К.: КНЕУ, 2005. – т.1 – с.90-94
12. Бутко М.П., Задорожна С.М. Трудовий потенціал України в трансформаційний період// Зайнятість та ринок праці: Міжн.від.наук.зб: – К.: РВПС України НАН України. – 2005. – с.67-75
13. Бутко М.П., Задорожна С.М. Інституційні складові використання людського потенціалу в трансформаційний період України // Регіональна економіка, 2007. – №4. – С. 11-23.
14. Бутко М.П., Задорожна С.М. Демографічне відтворення населення Чернігівської області як фактор регіонального розвитку. Вісник ЧДТУ. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2008. – № 32. – С. 286-299.
15. Задорожна С.М. Міграційні процеси в Україні на сучасному етапі глобалізації. Вісник ЧДТУ. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2008. – № 33. – 254 с. (С. 233-245)
16. Доповідь “Інтерактивні методи навчання” на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні практики впровадження гендерної освіти», Луганськ, 18-19 червня 2009 року в рамках проекту Програми рівних можливостей ООН за фінансової підтримки Шведського агентства міжнародного розвитку (Sida)
 
Сфери політичних інтересів:
соціологічні опитування, політтехнології
 

Name:
Svitlana Zadorozhna
 
Employment Sector:
Services
 
Department:
Chernihiv State Technological University, Department of Management
 
Job title:
Senior Lecturer, Ph.D of economics
 
Expertise:
Education and Research, Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
Chernihiv State Technological University, Department of Management, Senior Lecturer, Ph.D of economics
 
Previous positions of responsibility:
Lecturer (instracter)
 
Evidence of leadership and management:
Women –researchers association of Chernihiv regional organization “Union of Women of Ukraine” (near 30 women scientists from the regional higher education institutions), Chairperson. Chernihiv organization “Union of Women of Ukraine”, Member of Board
 
Publications:
near 20 publications and 15 theses on scientific conferences.
1. Zadorozhna S. M., Kotelnikov D. I. “Role and position of women in social and political life of Ukraine”,1999.
2. Zadorozhna S. M. “General analysis of women labour market in Chernihiv region”, 1998
3. Zadorozhna S. M. “Influence of demographic factors on women labour market in Chernihiv region”, 1999.
4. Zadorozhna S. M., Olifirenko L.D. “The problems of scientific surrounding reforms as an potential of general development of society”, 1999.
5. Zadorozhna S. M., Olifirenko L.D. “Providing of region development by labour potential quality improving”, 2000
6. Zadorozhna S. M.”The special features of rural labour potential reproduction”//Journal of Chernihiv State Technological University, 2003. – № 20. – P. 107-119.
7. Zadorozhna S. M. “Gender equality problems in Chernihiv region”, 2005 р.
8. Zadorozhna S. M. “Forming society gender stereotypes” , 2007 р.
9. Zadorozhna S. M. “Sicial and gender toward”, 2007 р.
10. Zadorozhna S. M. “Introduction of model of workplaces in the management, 2003. –P.68-70
11. Zadorozhna S. M., Olifirenko L.D. “State component in the strategy of Ukrainian productive forces innovative development”, 2009. – P.181-182.
12. Butko M.P., Zadorozhna S.M. Actuality determination proportions of quantitative and high-quality constituents of human potential”, 2005. – T.1 – P.90-94
13. Butko M.P., Zadorozhna S.M. “Ukrainian labour potential during the transforming period”, 2005. – P.67-75
14. Butko M.P., Zadorozhna S.M. “Institutional component of human potential usage during the transforming period in Ukraine”, //Journal of Chernihiv State Technological University, 2007. – №4. – P. 11-23
15. Butko M.P., Zadorozhna S.M. Demographic recreation of population of the Chernigov area as factor of regional development//Journal of Chernihiv State Technological University, 2008. – № 32. – P. 286-299.
16. Zadorozhna S.M. Migratory processes in Ukraine on modern stage of globalithation//Journal of Chernihiv State Technological University , 2008. – № 33. – P. 233-245
 
Areas of Political Interest:
Sociology, globalithation, humam development, gender issues