ЖІНОЧА БАЗА ДАНИХ ММГП

Країна

Сектор

Сфери професійної компетенції

Приналежність

Nataliya Zhukova

Ім’я:
Nataliya Zhukova
 
E-mail:
 
Сектор зайнятості:
Неприбуткова організація
 
Міська молодіжна громадська організація «Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гасет»
 
Голова організації.
 
Сфери професійної компетенції:
Культура та ЗМІ, Освіта та дослідження, Політика, Соціальна політика, права людини, гендер
 
Приналежність:
Позапартійна
 
Попередні відповідальні посади:
Міська молодіжна громадська організація «Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гасет», Голова організації.
 
Теперішня відповідальна посада:
відділ міжнародного співробітництва та співпраці з неурядовими організаціями Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту. Головний спеціаліст. 2007 –2008; Комітет Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Інтерн. 2007 –2008
 
Докази лідерства і менеджерських якостей:
керівник та координатор 6-и проектів, 2007 р., член дільничної виборчої комісії (м. Токмак, Запорізька область); 2006 р., участь у виборах депутатів заступник керівника окружного штабу політичної партії «Відродження», кандидат у депутати до Токмацької міської ради (Запорізька область)
 
Публікації:
«Проблеми демократизації ісламських держав в сучасному світі» (2005),
http://www.ibci.ru/konferencia/181105/sbornik181105.pdf
«Становлення демократичних цінностей і принципів в ісламських країнах» (2006).
«Деякі актуальні проблеми визначення політичного конфлікту» (1999).
«Проблеми чесної конкуренції в діяльності представників ОГС» (2006).
«Погляд українського студента на можливості навчання за кордоном» (2007),
http://www.osvita.lviv.ua/textes/s8_2.html
 
Сфери політичних інтересів:
молодіжна та сімейна політика, права людини, європейська інтеграція, міжнародні відносини, освітня та соціальна політика.
 

Name:
Nataliya Zhukova
 
Email:
 
Employment Sector:
Non-profit
 
Department:
City Youth NGO \"Institute of social development \"Ortega and Haset”
 
Job title:
President of the organization.
 
Expertise:
Culture and Media, Education and Research, Politics, Social policy, human rights, gender
 
Affiliation:
Non-party women
 
Current positions of responsibility:
City Youth NGO \"Institute of social development \"Ortega and Haset”, President of the organization
 
Previous positions of responsibility:
Department of International Cooperation and collaboration with NGOs of the State Department for Adoption and Protection of Child Rights of Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sports, Senior Specialist. 2007-2008; Committee for Family, Youth, Sports and Tourism issues of The Verkhovna Rada of Ukraine, Intern 2007-2008; Polling station of Election Commission (Tokmak, Zaporizhia region), Member of polling station 2007
 
Evidence of leadership and management:
Deputy Head of the district headquarters of political parties \"Vidrodzhennia\"; Candidate for the deputy to Tokmak City Council (Zaporizhia region) 2006 ; Director and coordinator of 6-projects
 
Publications:
1. \"Problems of Islamic democracy in the modern world\" (2005),
http://www.ibci.ru/konferencia/181105/sbornik181105.pdf
2. \"The formation of democratic values and principles in Islamic countries\" (2006).
3. \"Some urgent problems of determining the political conflict\" (1999).
4. \"Problems of fair competition in the activity of representatives of NGOs\" (2006).
5. \"View of Ukrainian students at opportunities to study abroad\" (2007),
http://www.osvita.lviv.ua/textes/s8_2.html
 
Areas of Political Interest:
Youth and family policy, human rights, European integration, international relations, education and social policy